O Kancelariji

Kancelarija gradonačelnika je nadležna za:

 • vođenje poslova gradonačelnika, dogradonačelnika i glavnog koordinatora Vlade;
 • odnose Vlade s javnošću;
 • stručne i administrativne poslove za potrebe Vlade;
 • pravne poslove;
 • reformu javne uprave;
 • postupanje po žalbama i pritužbama građana;
 • inspekcijske poslove;
 • drugostepeni upravni postupak;provođenje postupka zapošljavanja u organima javne uprave;
 • zakonodavstvo;
 • praćenje i preduzimanje mjera u provođenju opštih principa, standarda i pravila etike državnih službenika i namještenika

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Kancelarije gradonačelnika, na način propisan članom 3. ovog Organizacionog plana, utvrđuju se slijedeći organizacioni dijelovi Kancelarije i to:

 1. Kabinet gradonačelnika,
 2. Sekretarijat Vlade: 
 3. Zakonodavna kancelarija,
 4. Inspektorat,
 5. Apelaciona komisija,
 6. Odbor za zapošljavanje,
 7. Upravna inspekcija
 8. Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave.

(1) Kancelarijom gradonačelnika rukovodi gradonačelnik .
(2) Sekretarijatom Vlade Brčko Distrikta BiH neposredno rukovodi Sekretar Vlade, koji ima sljedeće nadležnosti:

 • rukovodi radom Sekretarijata u skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,
 • Zakonom o javnoj upravi Bosne i Hercegovine ,
 • Zakonom o Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i instrukcijama gradonačelnika;
 • vrši verifikaciju kvantiteta i kvaliteta obavljenih poslova šefova Sektora u Sekretarijatu;
 • predstavlja Sekretarijat i organizuje rad u Sekretarijatu;
 • obezbjeđuje saradnju sa drugim odjeljenjima i institucijama Brčko Distrikta BiH;
 • obavještava gradonačelnika, Vladu, Skupštinu i javnost o svim pitanjima iz nadležnosti Sekretarijata;
 • sekretara Vlade u njegovoj odsutnosti mijenja šef Sektora kojeg sekretar Vlade odredi.

U okviru Sekretarijata Vlade utvrđuju se tri sektora i to:

 1. Sektor za informisanje
 2. Sektor za opšte poslove i strateško planiranje
 3. Sektor za koordinaciju politika i pravne poslove

U okviru Sektora za informisanje utvrđuje se jedan odsjek:

 1. Odsjek za žalbe, ljudska prava i komunikaciju sa građanima. 

U okviru Sektora za opšte poslove i strateško planiranje utvrđuju se dva odsjeka:

 1. Odsjek za zajedničke poslove,
 2. Odsjek za strateško planiranje. 

U okviru Sektora za koordinaciju politika i pravne poslove utvrđuje se jedan odsjek:

 1. Odsjek za koordinaciju politika. 

U okviru Zakonodavne kancelarije utvrđuje se jedan odsjek:

 1. Odsjek za zakonodavne aktivnosti. 

U okviru Inspektorata utvrđuju se tri odsjeka:

 1. Odsjek inspekcije zaštite zdravlja i životne okoline
 2. Odsjek inspekcije poslovanja
 3. Odsjek inspekcije djelatnosti

(3) Sektorima rukovode šefovi sektora, kojima su povjerene sljedeće nadležnosti:

 • rukovode radom sektora;
 • vrši verifikaciju kvantiteta i kvaliteta obavljenih poslova izvršilaca u sektoru;
 • raspoređuju poslove na službenike i namještenike, kontrolišu rad zaposlenih i odgovorni su za rad sektora
 • šefa Sektora u njegovoj odsutnosti mijenja šef Odsjeka kojeg šef Sektora odredi.

(4) Odsjekom rukovode šefovi odsjeka, kojima su povjerene sljedeće nadležnosti:

 • rukovode radom odsjeka;
 • vrši verifikaciju kvantiteta i kvaliteta obavljenih poslova izvršilaca u odsjeku;
 • raspoređuju poslove na službenike i namještenike;
 • kontrolišu rad službenika i namještenika zaposlenih u odsjeku i odgovorni su za rad odsjeka;
 • šefa Odsjeka u njegovoj odustnosti mijenja stručni savjetnik kojeg šef Odsjeka odredi.