Odbor za zapošljavanje

Odbor za zapošljavanje je organ koji učestvuje u postupku zapošljavanja službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.
Organizacija i nadležnosti Odbora za zapošljavanje definisani su Zakonom o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 9/14, 37/15, 48/16 i 9/17).

Odbor se sastoji od tri stalna člana. Stalne članove Odbora, koji odražavaju strukturu stanovništva, imenuje gradonačelnik na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog mandata i uz isključivo provedenu proceduru javnog konkursa.

Stalni članovi Odbora:

Bosiljka Radić, stalni član Odbora za zapošljavanje
bosiljka.radic@bdcentral.net

Amir Softić, stalni član Odbora za zapošljavanje
amir.softic@bdcentral.net

Ilija Goričkić, stalni član Odbora za zapošljavanje
ilija.gorickic@bdcentral.net

Tehnički sekretar Alma Osmanbašić
almao@bdcentral.net

Kontakt telefon: 049 213 779; 049 217 357