Projekat hitnog oporavka od poplava

Projekat hitnog oporavka od poplava BiH, koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke u vrijednosti od 5.000.000,00$, sa periodom realizacije juli 2014.godine do 30.juna 2019.godine.
U okviru Projekta realizuju se 3 komponente i to:
I Komponenta Projekta je bila komponenta kojom su se pokrile nabavke roba i usluga za vrijeme poplava u vrijednosti cca 2.100,000,00 KM.
II Komponenta je komponenta obnove infrastrukture i u okviru koje se realizuje obnova i rekonstrukcija 5 mostova, 2 putna pravca, dio Savskog nasipa, čišćenje vodotoka, kanalske mreže Objeda i gravitacionog ispusta u vrijednosti cca 4.400.000,00 KM.
III Komponenta jačanja kapaciteta i operativni troškovi Projekta i u okviru ove Komponente urađena su dva dokumenta: Studija jačanja kapaciteta Brčko distrikta BiH i Procjena ugroženosti teritorije Brčko distrikta BiH kao i operativni troškovi realizacije samog Projekta vrijednosti cca 600.000,00 KM.

Javni pozivi