Poboljšanje ljudskih prava u bh. privrednom sektoru

18.5.2021. Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Evropske unije organizovao je sastanak s predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH kako bi ih upoznali sa dokumentom „Okvirne smjernice BiH za implementaciju Vodećih načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima 2021–2025“.

Image for news

Dokument govori o načinima implementacije ljudskih prava u poslovanju kroz koji BiH navodi da će poštovati međunarodne propise i time ići ka unapređenju postojećih pozitivnih zakonskih normi za poštovanje ljudskih prava u poslovanju.

Vodeća načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda (UNGP) su set smjernica za države, privredni sektor i one kojima su narušena ljudska prava u poslovanju, s ciljem sprečavanja, adresiranja i dostupnosti pravnog lijeka za oštećene u toku poslovnih operacija. Vodeća načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda (UNGP) predstavljaju instrument koji se sastoji od 31 načela za provedbu Okvira Ujedinjenih naroda za zaštitu, poštovanje i pravnu pomoć povezanu s pitanjima ljudskih prava u poslovnom sektoru. Razvijena od specijalnog predstavnika glavnog sekretara za ljudska prava u poslovnom sektoru, ova Vodeća načela osigurala su prvi globalni standard za sprečavanje i rješavanje rizika od negativnih uticaja na ljudska prava povezana s poslovnim aktivnostima i nastavljaju pružati međunarodno prihvaćeni okvir za jačanje standarda i prakse u vezi s poslovnim i ljudskim pravima.

Bosna i Hercegovina prošle godine dobila je preporuku od Visokog komesara za ljudska prava da se dokument poput Okvirnih smjernica usvoji, čime bi se BiH pridružila drugim razvijenim zemljama koje odranije imaju usvojene ovakve dokumente.

„Ljudska prava su temeljna prava i slobode na koje svi imamo pravo, bez diskriminacije. Imajući u vidu da je našoj zemlji data preporuka od strane Ujedinjenih naroda da se izrade i usvoje smjernice za implementaciju vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima, ovim dokumentom želi se spriječiti narušavanje ljudskih prava u poslovnom okruženju i široj zajednici. Dokument koji je pred nama i brojne aktivnosti koje slijede na njegovom provođenju govore o opredijeljenosti države da svi zaposleni imaju jednak tretman“, izjavila je gđa Nina Mišković, sekretarka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.